(+84-028) 3718 56 16
  • Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Nhật
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (ISO 9001:2015) CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (ISO 9001:2015) 14/02/2023
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Khí Duy Phong phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu. Lãnh đạo công ty và toàn bộ nhân viên cam kết:
CHÍNH SÁCH AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018) CHÍNH SÁCH AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018) 14/02/2023
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Khí Duy Phong phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu.Với phương châm hướng đến sự phát triển bền vững và đảm bảo an toàn sản xuất cho người lao động, công ty luôn quan tâm và đề cao vấn đề an toàn sức khỏe của tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty, nhà thầu, khách hàng.