(+84-028) 3718 56 16
  • Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Nhật

Đồng đỏ

Đồng đỏ
Đồng đỏ
  • Thanh Tròn đặc:
  • Đường kính: từ 6mm đến 30mm
  • Chiều dài: từ 50mm đến 2000mm
  • Thanh Chữ nhật – Vuông:
  • Chiều dày: từ 15mm đến 70mm
  • Chiều rộng: từ 15mm đến 200mm
  • Chiều dài: từ 50mm đến 2000mm